If the information on this translated website is unclear, please contact us at 360.902.3900 for help in your language of choice.

Pagkaantala sa Serbisyo ng Pagbibigay ng Lisensiya na Pampropesyonal at Pangnegosyo

Na-update: 5pm Abril 15, 2022

Online na ulit ang system ng propesyonal na paglilisensya

Simula Marso 1, 2022, online na ulit at bumalik na ang pagseserbisyo ng bahagi sa licensee ng system ng propesyonal na paglilisensya ng Department of Licensing (DOL). Hindi na kakailanganin ng mga customer na magsagot ng layuning mag-renew at magsumite nito sa Departamento ng Paglilisensya. Puwede nang i-renew ng mga indibidwal ang kanilang mga propesyonal na lisensya, at mag-apply para sa mga bagong propesyonal na lisensya, online.

Para sa kaligtasan at seguridad ng data ng aming mga customer, ini-offline ng DOL ang portal noong Enero 24, 2022, noong inalerto ang DOL tungkol sa kahina-hinalang aktibidad tungkol sa databse nito sa propesyonal na paglilisensya.

Bago ibalik ang online na portal sa aktibong serbisyo, nagsagawa ang DOL ng masusing imbestigasyon, katuwang ang isang kilala sa bansa na eksperto sa cybersecurity, mga service provider na nauugnay sa pagpapatupad at pag-host, at ang Washington Technology Solutions (WaTech). Alam din ng mga nagpapatupad ng batas ang usaping ito. Sa ngayon, kumpiyansa kami na ang bahagi sa licensee ng system ng propesyonal na paglilisensya ay secure na tumatakbo at patuloy namin itong masusing babantayan.

Walang natukoy na kahina-hinalang aktibidad sa iba pang system na pinapatakbo ng DOL, pati sa system para sa lisensya ng mga driver at sasakyan, na sinusubaybayan nang mabuti sa kasalukuyan.

Ipinagpapatuloy namin ang aming imbestigasyon sa kung aling bahagi ng system ang na-breach at kung bakit. Magbibigay kami ng mga update kapag may nalaman pa kami.

Hindi pa gumagana ang isang opsyon sa licensee portal, na tinatawag na Pay by Employer. Ang opsyong ito ay ginagamit ng ilang propesyonal, gaya ng mga security guard. Ang mga indibidwal na kailangang i-renew ang mga lisensyang iyon ay puwedeng makipag-ugnayan sa kanilang programa sa propesyon.

Para malimitahan ang epekto sa mga licensee na nag-expire sa panahon ng outage, awtomatiko nang hindi maniningil ang DOL ng multa sa huling paghahain hanggang Abril 1, 2022.

Pagpapadala ng mga liham ng abiso

Napag-alaman sa imbestigasyon ng DOL na posibleng nakuha ng isang hindi awtorisadong indibidwal ang personal na impormasyon sa pampropesyonal na lisensya o lisensya sa negosyo sa DOL. Posibleng kasama sa apektadong impormasyon ang mga pangalan, e-mail address, Social Security number, petsa ng kapanganakan at/o driver’s license number ng licensee.

Lubos na pinapahalagahan ng DOL ang seguridad ng personal na impormasyong ipinagkatiwala sa amin. Noong Pebrero 25, 2022, nagsimula nang magpadala ang ahensya ng mga liham ng abiso sa mga licensee na posibleng naapektuhan. Ang mga liham ay may mga detalyadong tagubilin tungkol sa kung paano makatanggap ng libreng pagsubaybay sa credit. Pakitandaan ang deadline, dahil pagkalipas nito, hindi ka na makakapag-enroll sa libreng pagsubaybay sa credit. Ang deadline ay sa Mayo 24, 2022.

May available na numero ng telepono sa call center para sa mga tanong sa credit

Nag-aalok ang DOL ng suporta para sa mga tanong tungkol sa libreng pagsubaybay ng credit na iniaalok namin bilang tugon dito.

Para sa mga tanong tungkol sa libreng pagsubaybay ng credit

  • Numero ng telepono:360.664.1497
  • Mga oras ng pagpapatakbo: 9 a.m. – 4 p.m. Pacific Standard Time, Lunes – Biyernes

Ano ang nagbago?

Background

Hindi lang lisensiya sa pagmamaneho at sasakyan ang ibinibigay ng DOL. Nagbibigay din ito ng mga lisensiya para sa 39 na uri ng negosyo at propesyon, kasama ang mga cosmetologist, real estate broker, bail bondsman, arkitekto, at guro sa driver training school.

Pinapanatili ng DOL ang indibidwal na mga impormasyon ng mga lisensiyang pampropesyonal at pantrabahong sa isang sistema na tinatawag na Online na System ng Pagbibigay ng Pampropesyonal na Lisensiya at Regulatoryo ng Impormasyon (Professional Online Licensing and Regulatory Information System, POLARIS). Malamang na mas kilala mo ang system sa mas karaniwan nitong pangalan na “System ng Pagbibigay ng Lisensiya na Pampropesyonal at Pangnegosyo.” Para sa 23 iba't ibang propesyon, ang system ay nagpoproseso, nagbibigay, at nagre-renew ng mga aplikasyon sa lisensiya, tumatanggap ng mga reklamo mula sa publiko laban sa mga mayroong lisensiya, at marami pang iba. Tumutulong ang system ng pagbibigay ng lisensiyang pampropesyonal na masubaybayan ang estado ng kanilang lisensiya at anumang rekisitong kailanganin nilang tugunan. Ang system ay nagbibigay-daan din sa aming kawaning nagbibigay ng lisensiya na matulungan kaagad ang mga customer sa kanilang mga pangangailangan sa pagkuha ng lisensiya, at nagbibigay-daan ito sa publiko para makita ang estado ng lisensiya ng isang tao.

Ano ang nangyari?

Sa linggo ng Ene. 24, 2022, nalaman ng DOL ang tungkol sa isang kahina-hinalang aktibidad na may kinalaman sa impormasyon (data) sa propesyonal at para sa trabaho na lisensiya na nasa System ng Pagbibigay ng Lisensiya na Pampropesyonal at Pangnegosyo. Isinara kaagad ng DOL ang system at sinimulan nito ang imbestigasyon sa tulong ng Washington Technology Solutions (WaTech). Bukod pa rito, hiningi ng DOL ang mga serbisyo ng mga eksperto sa cyber security at incident response na kilala sa buong bansa. Inalerto rin ang mga ahensiya sa pagpapatupad ng batas.

Ang bahagi ng system kung saan magagawa ng mga customer na mag-apply at mag-renew ng mga propesyonal na lisensya ay ibinalik noong Marso 1, 2022. Sa isang masusing pagsusuri sa seguridad, napag-alaman na ang bahagi ay hindi naapektuhan ng breach, at kumpiyansa kaming kapag ginawa naming online ulit ito, walang malalantad na hindi awtorisadong data.

Nagkaroon ba ng hindi awtorisadong pag-access sa data sa DOL?

Oo. Batay sa aming imbestigasyon, may sapat na dahilan ang DOL para paniwalaang na-access ang System ng Pagbibigay ng Lisensiya na Pampropesyonal at Pangnegosyo at may mga rekord na nakuha nang wala awtorisasyon.

Kung mapapatunayan sa aming imbestigasyon na posibleng apektado ang iyong sensitibong impormasyon, aabisuhan ka ng DOL. Sa ngayon, tinatantiya namin na humigit-kumulang 650,000 indibidwal ang posibleng naapektuhan.

Nakatulong din ang aming imbestigasyon na maisantabi ang posibilidad na nakompromiso ang iba pang system ng DOL, tulad ng system ng pagbibigay ng lisensiya sa driver at sasakyan (driver and vehicle licensing system, DRIVES). Samakatuwid, maingat pa rin naming minomonitor ang lahat ng aming system.

Anong mga uri ng impormasyon (data) sa lisensiyang pampropesyonal ang kinokolekta ng DOL?

Nagi-store ang System ng Pagbibigay ng Lisensiya na Pampropesyonal at Pangnegosyo ng impormasyon tungkol sa mga may lisensiya at aplikante. Ang mga iba't iba uri ng impormasyon ay iba't iba sa mga iba't ibang uri ng lisensiya. Kasama sa ilang kategorya ng impormasyon ang mga social security number, petsa ng kapanganakan, numero ng lisensiya sa pagmamaneho, at mga iba pang personal na pagkakakilanlang impormasyon.

Anong impormasyon ang na-access?

Bagama't ang mga partikular na uri ng impormasyon sa aming system ay maaaring naiiba sa mga indibidwal batay sa uri ng lisensiya nila, ang aming mga rekord ay may sensitibong impormasyon tulad ng mga social security number, numero ng lisensiya sa pagmamaneho, at petsa ng kapanganakan. Magbibigay kami ng abiso at tulong sa lahat ng taong posibleng na-expose ang sensitibong data na nasa System ng Pagbibigay ng Lisensiya na Pampropesyonal at Pangnegosyo. Kasama sa mga indibidwal sa aming system ang mga aktibong may lisensiya; halimbawa, ilang partikular na indibidwal na may nag-expire, binawi, at nakansela ang lisensiya; at iba pang indibidwal na nakalista bilang mga contact para sa mga lisensiyadong negosyo.

Ano ang ginagawa ninyo para protektahan ako at aking personal na impormasyon/data?

Labis naming sineseryoso ang iyong pagkapribado at ang seguridad ng iyong personal na impormasyon. Noong nalaman namin ang tungkol sa kahina-hinalang aktibidad sa aming System ng Pagbibigay ng Lisensiya na Pampropesyonal at Pangnegosyo, pansamantala naming isinara ang system. Sinimulan na namin ang proseso ng pag-abiso sa mga taong posibleng apektado nito at nag-aalok kami sa kanila ng pagmonitor ng credit at proteksyon kontra sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan.

Nagsisikap ang aming mga eksperto sa information technology na tiyaking ligtas ang system bago muling buksan ang access sa website. Gumagawa rin ng mga hakbang ang DOL para mabawasan ang panganib ng ganitong mga insidente sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga karagdagang teknikal na pag-iingat at kapasidad sa pagmonitor sa system.

Ano ang magagawa ko sa ngayon kung nag-aalala ako?

Kung matutuklasan sa aming pagsisiyasat na posibleng apektado ang iyong sensitibong impormasyon, aabisuhan ka namin at magbibigay kami sa iyo ng karagdagang impormasyon at tulong sa oras na iyon.

Sa ngayon, kung mayroon kang lisensiyang pampropesyonal na ibinigay ng DOL, at nag-aalala ka tungkol sa seguridad ng iyong sensitibong impormasyon, narito ang ilang agarang hakbang na maaaring isasaalang-alang ng sinumang indibidwal:

  • Manatiling mapagmasid – Hinihikayat ka naming manatiling mapagmasid sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong mga account statement at libreng credit report.
  • Pag-isipan ang paglalagay ng fraud alert o security freeze sa iyong credit file – May mga tool ang mga credit bureau na magagamit mo para protektahan ang iyong credit, kasama ang mga fraud alert at security freeze.
  • Mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad – Kung naniniwala kang biktima ka ng panloloko o pagnanakaw ng pagkakakilanlan, maghain ng ulat sa pulisya at kumuha ng kopya ng ulat para isumite sa iyong mga creditor at iba pang posibleng mangailangan ng patunay ng krimen para malinis ang iyong mga rekord. Sa pamamagitan ng report, maaaring mabigyan ka rin ng access sa mga serbisyong libre sa mga biktima ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan.

Ano ang ilang karagdagang resource na available sa akin?

Kasama sa mga resource para sa pagprotekta ng iyong credit ang Washington State Office of the Attorney General (Tanggapan ng Pangkalahatang Abogado ng Estado ng Washington) sa https://www.atg.wa.gov/credit-reports at Federal Trade Commission (Pederal na Komisyon sa Pakikipagkalakalan) sa https://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0014-identity-theft. Nagbibigay din ang Internal Revenue Service ng paraan para protektahan ang iyong mga inihain buwis laban sa panloloko.

Kung may makikita kang abiso mula sa amin na posibleng nakompromiso ang iyong data, makakatanggap ka ng mga tagubilin kung paano i-activate ang libreng pagsubaybay sa credit.

Anong mga pagkilos ang ginagawa hinggil sa System ng Pagbibigay ng Lisensiya na Pampropesyonal at Pangnegosyo?

Noong Enero 24, 2022, pansamantala naming isinara ang System sa Pagbibigay ng Lisensiyang Pampropesyonal para maprotektahan ang mga taong may mga lisensiyang pampropesyonal at lisensiya sa trabaho, habang nagsasagawa kami ng masusing imbestigasyon. Nagsisikap kaming gawing ligtas ang system para patuloy na mapaglingkuran ng DOL ang mga may pampropesyonal at para sa trabaho na lisensiya habang pinapanatiling ligtas ang kanilang impormasyon.

Hindi pagmumultahin, kakastiguhin, o paparusahan ng DOL ang isang tao dahil sa hindi pag-renew ng kanyang lisensiya sa panahon ng pag-shutdown na ito. Isasapriyoridad ng DOL ang mga pag-renew batay sa petsa ng pag-expire ng lisensiya.

Chatbot icon